جايزه بهترين کارمند

February 1, 2024

آخرین اخبار شرکت جايزه بهترين کارمند

جايزه بهترين کارمند

 

کار در سال 2023 به پایان رسیده است و ما منتظر شروع جدید در سال 2024 هستیم.


شرکت به کارمندان برجسته گواهی و پاداش می دهد و امیدوار است که در سال 2024 کار سخت خود را ادامه دهد.

 

آخرین اخبار شرکت جايزه بهترين کارمند  0