جشن اواسط پاییز و روز ملی رفاه

October 5, 2023

آخرین اخبار شرکت جشن اواسط پاییز و روز ملی رفاه

جشن اواسط پاییز و روز ملی رفاه

 

برای جشن جشن میانه پاییز و روز ملی، این شرکت به هر کارمند مزایای زیادی داده است. کیک های ماه وجود دارد، که نشان دهنده یک دیدار خانوادگی است.ميوه ها نماد خوشمزه زندگي هستندو کارکنان فوق العاده و همچنین مزایایی که به صورت پاکت قرمز دریافت می کنند.

 

آخرین اخبار شرکت جشن اواسط پاییز و روز ملی رفاه  0آخرین اخبار شرکت جشن اواسط پاییز و روز ملی رفاه  1