11مین نمایشگاه روشنایی چین (یانگژو) در سال 2023

September 13, 2023

آخرین اخبار شرکت 11مین نمایشگاه روشنایی چین (یانگژو) در سال 2023

11مین نمایشگاه روشنایی چین (یانگژو) در سال 2023

 

شرکت ما یک غرفه در نمایشگاه روشنایی 11 چین (یانگژو) Putdoor Lighting Exhibition 2023 داشت، شماره غرفه ما C175 است. به همه شما خوش آمدید که از نوع اتصال دهنده ضد آب مورد نیاز خود مشاوره کنید.

 

آخرین اخبار شرکت 11مین نمایشگاه روشنایی چین (یانگژو) در سال 2023  0

آخرین اخبار شرکت 11مین نمایشگاه روشنایی چین (یانگژو) در سال 2023  1